contact@miraihuman.com

Hotline: (+84) 28 6686 3208

vn jp

Sơ đồ tổ chức

CHỦ TỊCH
GIÁM ĐỐC

Phòng đối ngoại
Phòng Tư vấn tuyển sinh
Phòng Quản lý lao động
Phòng hồ sơ
Phòng đào tạo
Phòng Tài chính – kế toán
Phòng IT
Phòng hổ trợ lao động