Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ TOKYO, CHIBA
Địa điểm làm việc TOKYO, CHIBA
Công việc SƠN, GIÀN GIÁO
Thời gian làm việc 8H00~17H00
Tiền lương cơ bản KHOẢNG 130.000 YÊN
Các phí phải trừ KHOẢNG 40.000 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí KHOẢNG 90.000 YÊN
Ngày tuyển KHOẢNG 23~26/02/2017
Số người cần tuyển SƠN: 1 NAM
GIÀN GIÁO: 6 NAM
Yêu cầu khác TUỔI TỪ 19~35, SỨC KHỎE TỐT

Ngày đăng: 16-01-2017

Hạn tuyển dụng: 26-02-2017