Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ HYOGO
Địa điểm làm việc HYOGO
Công việc TẠO HÌNH NHỰA
Thời gian làm việc 8:30~17:30
Tiền lương cơ bản 137.000 YÊN
Các phí phải trừ KÝ TÚC XÁ: 20.000 YÊN
Lương thực nhận đã trừ các khoản phí 95.983 YÊN
Ngày tuyển dự kiến 14/02/2017
Ngày dự kiến xuất cảnh 07/2017
Số người cần tuyển 3 NAM
Trình độ THPT TRỞ LÊN
Yêu cầu khác TUỔI TỪ 20~30, MẮT TỐT
NGHIÊM TÚC, HÒA ĐỒNG, TÍCH CỰC
TIẾNG NHẬT TỐT

Ngày đăng: 16-01-2017

Hạn tuyển dụng: 14-02-2017