THÔNG BÁO ĐƠN HÀNG
1.Chi tiết tuyển dụng (担当者:)
   
Địa chỉ AICHI
Công việc GIA CÔNG CƠ KHÍ - TIỆN
Ngày tuyển 05/07/2017
Số người cần tuyển 30 NAM
Dự kiến XC 11/2017~01/2018
Lương cơ bản KHOẢNG 155,280 YÊN
Các khoản khấu trừ THUẾ: 4,680 YÊN
BẢO HIỂM: 21,428 YÊN
KÝ TÚC XÁ: 20,000 YÊN
ĐIỆN GAS NƯỚC: 6,000 YÊN

Ngày đăng: 20-06-2017

Hạn tuyển dụng: 01-01-2018